Varför placera hos oss?

Vår målgrupp är de ungdomar som har behov av extra stöd i sin livssituation.

Ungdomarna kan vistas i olämpliga och riskfyllda miljöer, de kan befinna sig i riskzonen för missbruk och kriminalitet, de kan ha provat på droger eller har begått mindre brott.

Ungdomarna kan ha relationssvårigheter, de kan också ha skolproblematik i form av skolk och bristande motivation samt att ungdomen inte längre lyssnar på vad de vuxna säger.

Vi arbetar på uppdrag av socialförvaltningar i hela landet och vi tar emot placeringar både enligt SoL och LVU. När verksamheten tillåter tar vi emot akutplaceringar.

Närvarande ledning
Skeppets ledning – Pelle, Marita och Jonas – har tillsammans 60 års erfarenhet av behandling och social omsorg. Gemensamt har de byggt upp en gedigen kunskap som format en verksamhet med stor stabilitet och ontinuitet. Alla tre jobbar dagligen både som ett närvarande stöd för behandlingspersonalen och i direkt kontakt med klienterna.
Terapeut i verksamheten

Skeppets terapeut och handledare, Rosanne, har lång erfarenhet av att arbeta med målgruppen särskilt genom sin specialisering inom traumabehandling. Genom sitt arbete i verksamheten är Rosanne engagerad i behandlingen av alla placerade klienter. Skeppets personal har stor nytta av den ärendehandledning i vardagen som Rosanne ger.

Erfaren personal

Skeppets personal har samtalet som sitt naturliga arbetsredskap. De har fått vidareutbildning i MI som de använder för att i vardagssituationer ta hand om det som händer ungdomarna här och nu, bra som dåligt. Ungdomen får tid utanför det ordinarie schemat med sin kontaktperson för att stärka relationen vilket ger bärande och utvecklande samtal.

Goda resultat

Skeppets verksamhet bygger på att vuxna i team med erfarenhet och aktiv närvaro finns till hands för ungdomarnas behov och utmaningar. Till detta bidrar hög personaltäthet och vaken natt. Det har resulterat i att nästan alla av ungdomarna blir färdigbehandlade enligt det uppdrag som Skeppet får av socialtjänsten.

Kontaktinformation

Skeppet AB

Behandlingshemmet Skeppet AB
Box 10
532 21  Skara

Telefon: 0511 - 629 50
Fax: 0511 - 629 60

Besöksadress: Bangatan 3, 532 72 AXVALL