Verksamhetsidé

Verksamhetens målsättning är att ge ungdomar en ny tillit till sig själva och vuxenvärlden samt strategier för att fatta socialt sunda beslut. Det uppnår vi genom att tidigare upplevelser bearbetas samtidigt som trygga vuxna med det relationsskapande samtalet som främsta verktyg ger omvårdnad, tillsyn, stöd och fostran.

Inledande bedömning

De ungdomar som kommer till Skeppet får träffa vår terapeut Rosanne för en bedömning. I två-tre inledande samtal där hon skaffar sig kunskap om de orsaker som ligger till grund för ungdomarnas problematik. Denna fördjupade kunskap vävs in i genomförandeplanen och behandlingsarbetet.

Terapeutens arbete

Navet i behandlingen

Vår terapeut lär känna alla våra ungdomar oavsett om det går i terapi eller ej. Rosannes djupa kunskap och erfarenhet fungerar som ett starkt stöd till det miljöterapeutiska arbetet. Det fungerar också som en närvarande ärendehandledning och blir ett extra perspektiv på ungdomarna.

Många av ungdomarna bär med sig trauman och annan problematik som Rosanne kan möta i enskild terapi. Utöver den gedigna erfarenhet och kompetens som Rosanne bär med sig, har hon alltid kunskap om var ungdomen befinner sig i sin behandling, om händelser på och utanför boendet utifrån en återkoppling från kontaktpersonen.

Samspelet mellan terapeuten och det miljöterapeutiska arbetet skapar en dynamisk behandling som ständigt kan anpassas till ungdomens utvecklingsprocess.

KP-Tid

Ungdomens kontaktperson har varje vecka särskild tid avsatt för att umgås och vara med sin ungdom. Det innebär att på Skeppet finns det tid för att utveckla och fördjupa en relation som förstärker arbetet med att förändra ungdomens tankemönster och beteenden.

Våra KP har ett stort ansvar och stort utrymme att utforma insatserna för sina ungdomar. Det ställer stora krav på dem, men det ger dem även en stor tillfredsställelse i sitt arbete.

Skola

Skolan är central för ungdomarnas framtid och kanske den viktigaste skyddsfaktorn. Vi ser till att morgnarna kommer igång med en bra frukost innan det bär iväg till skolan. Vi anpassar stödet till varje ungdom efter mående och självständighet. Våra kontaktpersoner följer utvecklingen i skolan noga och tid avsätts för läxläsning i ungdomarnas planering.

Tack vare Skeppets goda relationer med flera skolor i närområdet kan ungdomen oftast skrivas in omgående.

Vår stora nyfikenhet

Grunden för en bärande relation

Vi möter våra ungdomar i en tillåtande miljö där de kan vara sig själva med sina brister och fel. Strukturen bärs av närvarande vuxna som finns till hands för ungdomen i alla situationer.

Samtalet är vårt viktigaste verktyg oavsett om att det handlar om att motivera, att stötta eller att uppmärksamma framsteg och motgångar. Det är i samtalen som vi lär känna ungdomarna, deras förhoppningar och farhågor, deras värderingar och fördomar liksom deras styrkor och utmaningar.

Vår övertygelse är att vi bäst hjälper de ungdomar som har tillit till oss vuxna och som har förtroende för att vi ser och förstår hur de mår och vad de behöver. Det är genom samtal, närvaro och nyfikenhet som vi kan förtjäna tilliten och förtroendet.

Erfaren personal

Från ledning till behandlingsassistenter finns lång erfarenhet av socialt arbete och arbete med ungdomar. Många av oss har sett och varit med om det mesta som kan hända inom den sociala vården vilket ger en stor trygghet inför de utmaningar som ständigt uppstår.

Vår gemensamma erfarenhet och den styrka vi har utifrån vår förlitan på varandra förmedlar ett lugn till ungdomarna som bidrar till en god behandlingsmiljö. Vi tror att det är därför som vi har mycket få sammanbrott.

Personaltätt

Vi ser det som viktigt att ungdomarna alltid har nära till stöd från en vuxen och att vi vuxna ser ungdomarna och deras behov. Det åstadkommer vi genom en personaltäthet där den schemalagda behandlingspersonalen stöds av en närvarande ledning. Föreståndare och VD finns på plats och deltar båda aktivt i mötet med ungdomarna.

Traumamedveten omsorg (TMO)

Det centrala i arbetet med TMO är att förstå människor i ljuset av vad de har upplevt. När vi möter utmanande beteenden hos barn och unga behöver vi ha som utgångspunkt att beteendet alltid är logiskt för dem. Istället för att fokusera på det konkreta beteendet behöver vi vara nyfikna på och möta behoven som finns bakom beteendet.

I arbetet med TMO lägger vi stor vikt vid skydds- och riskfaktorer för att skapa en motståndskraft hos barnet mot det som leder till ett dåligt mående och i förlängningen till ett destruktivt beteende.

Nätverk

Tidigt gör vi en kartläggning av de personer som är viktiga för ungdomarna. Vi vill underlätta för umgänge med vårdnadshavare och andra värdefulla personer. Vi strävar efter att få till familjesamtal i olika sammanhang beroende på den enskilda situationen både vad gäller plats och form.

Ofta saknar ungdomarna positiva nätverkskontakter och då arbetar vi för att skapa, reparera och förnya ett nätverk som ungdomen kan bygga vidare på efter tiden på Skeppet.